Звичайні Загальні Збори: протокол

Bibliothèque Ukraïnienne Symon Petlura

Українська Бібліотека імени Симона Петлюри

 

6, rue de Palestine – 75019 Paris

tel : +33 06 37 78 29 47

e-mail: bibliotheque.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

ЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Субота, 21 травня 2022 року

 

Протокол

 

Загальні збори відбулися в штаб-квартирі асоціяції, 6 rue de Palestine, Paris 19е. Відкриття сесії о 14.30 год.

 

На списку зазначено: 2 почесних членів та 24 дійсних членів.

Лише 20 членів сплатили внески.

Присутні та представлені: 15, є кворум.

 

Порядок денний:

- відкриття

- вшанування пам’яті

- нові члени

- звіт про діяльність 2018/2021 р. Голови та обговорення

- фінансовий звіт 2018/2021 р. Скарбника та обговорення

- звіт контрольної комісії та схвалення

- обрання ради асоціяції

- майбутнє бібліотеки

 

1 Відкриття

Сесію відкрила голова Ярослава Йосипишин, і за її пропозицією головою сесії одноголосно обрано Данила Штуля, а секретарем сесії Мирославу Міжіняк.

 

2 Вшанування пам'яті

Хвилиною мовчання вшанували двох членів асоціяції, що відійшли в інші світи: Еміля Крубу та Івана Музику.

 

3 Прийом нових членів

Були представлені та схвалені кандидатури Наталії Хрін-Кремпа, Ірини Дмитришин, Алли Лазарєвої-Ґіймоль, Стефана Музики та Лорана Туссена. Наталія Хрін-Кремпа та Алла Лазарєва-Ґіймоль не змогли бути присутніми.

 

4 Звіт про діяльність Президента

Ярослава Йосипишин, голова асоціяції, розповіла про діяльність бібліотеки за 2018/2021 роки.

 

Бібліотечна діяльність:

Дарія Мельникович та Ярослава Йосипишин працюють на громадських засадах.

Класифікацію робіт за міжнародними стандартами проводить Дарія Мельникович. Розпочинається робота на комп’ютері, продовжується на індексних картках, при цьому класифікація менш громіздка, що важливо за відсутності кваліфікованих кадрів.

 

Ярослава Йосипишин відповідає на документаційні запити.

94 особи звернулися до бібліотеки з найрізноманітнішими запитами, від історичних фактів та літератури до більш конкретних запитів: сімейна документація, філателія.

Більшість запитів надходять через Інтернет, запитувані документи скануються, надсилаються електронною поштою.

 

Керівництво також дбає про утримання могили Головного Отамана Симона Петлюри та організацію щорічних поминальних церемоній 25 травня та наступної неділі на цвинтарі Монпарнас.

 

Роботи з обслуговування будівлі бібліотеки:

Електрику добровільно переробив у приміщенні Роман Кремпа. Сантехнічні роботи також виконувало та оплачувало Брацтво Святого Симона.

Кадастр перебуває на стадії упорядкування.

 

Пожертвування книг: з 2017 по 2021 рік більш-менш значні пожертви зробили 135 осіб, частина з надходжень - особисті бібліотеки померлих колишніх членів.

 

Архів: Марина Палієнко продовжила у 2019 році класифікацію архівних фондів, а Ігор Срібняк із дочкою Міланою продовжили упорядковувати українські журнали та газети.

 

Участь у виставках: Бібліотека надала предмети та документи для двох виставок, що відбулися в Musée des Armées (Hôtel des Invalides), одна присвячена сторіччю 1917 року, а друга  – падінню імперій (1918-1923).

Веб-сайт:

Веб-сайт створила у Києві Марина Палієнко, але його подальшу розробку зупинила війна в Україні: bibliotheque-petlura.com

 

5 Фінансовий звіт скарбника

Анні Хрін, скарбник асоціяції, виклала детальний фінансовий звіт за 2017/2018-2020/2021 роки. Дещо позитивне сальдо у 2017 році стало дещо негативним у наступні роки. (фінансові звіти доступні)

 

6 Звіт контрольної комісії та схвалення звітів.

Звіт контрольної комісії є позитивним. Лише рахунки за 2020/2021 рік ще не були переглянуті. Договір оренди ксероксу в документах відсутній, але отримати копію від компанії практично неможливо.

Збори після ознайомлення зі звітами одноголосно голосують за схвалення.

 

7 Обрання Ради

Кандидати в раду: Анні Хрін, Наталя Хрін-Кремпа, Ірина Дмитришин, Ярослава Йосипишин, Катерина Коваль-Даґоно, Данило Штуль

До контрольної комісії: Лоран Туссен

Запропоновані кандидати обираються одноголосно

 

8 Обговорення майбутнього бібліотеки:

Бібліотека стикається з фінансовими та кадровими проблемами.

Двох людей, які відповідають за функціонування бібліотеки, недостатньо для виконання завдань, до того ж ці співробітники мають проблеми зі здоров’ям.

Я. Йосипишин готова і надалі займатися адміністративними питаннями, але аспект документації та оформлення документів, який є дуже важким, потребує додаткового персоналу. Волонтери: Наталя Хрін-Кремпа, Юлія Штуль і нещодавня біженка на ім’я Марія пропонують допомогти з роботою по класифікації. Потрібно також перевірити отримані книги на наявність дублікатів.

Отже, грамотний співробітник був би чудовою підмогою, але це поза поточними фінансовими можливостями. Виникла ідея спробувати зареєструвати асоціяцію в списку асоціяцій міста Парижа, щоб отримати субсидію. Я. Йосипишин та К. Коваль пропонують дослідити цю можливість.

Інша проблема – наявне складське приміщення близьке до заповнення, що говорить про необхідність оренди складу.

Порядок денний вичерпано, головуючий на засіданні дякує присутнім членам і засідання закінчується о 17.30 год.

 

Голова зборів                                                                             Секретар зборів

Данило Штуль                                                                           Мирослава  Міжіняк

 

³³³³³³³³

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

samedi 21 mai 2022

 

Procès-verbal

 

L’assemblée générale s’est tenue au siège de l’association, 6 rue de Palestine, Paris 19e. Ouverture de la séance à 14 h.30

 

La feuille de présence fait apparaître qu’il y a 2 membres d’honneur et 24 membres actifs

Seuls 20 membres actifs ont payé leurs cotisations.

Présents et représentés : 15, le quorum est donc atteint

 

Ordre du jour :

-ouverture

-in memoriam

-nouveaux membres

-rapport d’activité 2018/2021 par la Présidente et discussion

-rapport financier 2018/2021 par la Trésorière et discussion

-rapport de la commission de contrôle et quitus

-élection du conseil d’administration

-avenir de la Bibliothèque

 

1  Ouverture

La présidente, Jaroslava Josypyszyn, ouvre la séance et sur sa proposition sont élus à l’unanimité Daniel Sztul président de séance et Myroslawa Miginiac, secrétaire de séance.

 

2  In memoriam

Une minute de silence est observée en hommage de deux membres de l’association décédés : Emile Kruba et Ivan Muzyka

3  Admission de nouveaux membres

Les candidatures de Nathalie Chrin-Krempa, Iryna Dmytrychyn, Alla Lazareva-Guillemolles, Stéphane Muzyka et Laurent Toussaint ont été présentées et acceptées. Nathalie Chrin-Krempa et Alla Lazareva-Guillemolles empêchées n’étaient pas présentes.

 

4  Rapport d’activité de la Présidente

Jaroslava Josypyszyn, présidente de l’association, détaille les activités de l’association pour les années 2018/2021

 

Activités en bibliothèque :

Daria Melnykowycz et Jaroslava Josypyszyn  travaillent bénévolement.

Le classement des ouvrages selon les normes internationales est effectué par Daria Melnykowycz. Commencé sur ordinateur, il se poursuit sur fiches, le classement étant moins lourd de cette façon, en l’absence de main-d’œuvre qualifiée.

 

Jaroslava Josypyszyn se charge de répondre aux demandes de documentation.

94 personnes se sont adressées à la bibliothèque avec des demandes très variées, allant de faits historiques et de littérature à des demandes plus spécifiques : documentation familiale, philatélie.

La plupart des demandes se font par internet, les documents demandés étant scannés, sont envoyés par e-mail.

 

La direction s’occupe également de l’entretien de la tombe de Symon Petlura et de l’organisation chaque année des cérémonies commémoratives, le 25 mai et le dimanche qui suit, au cimetière du Montparnasse.

 

Travaux d’entretien du bâtiment de la bibliothèque :

L’électricité a été refaite bénévolement dans la réserve par Roman Krempa. Des travaux de plomberie ont également été effectués et pris en charge par la Confrérie Saint Simon (paroisse St Simon).

Le cadastre est en voie de régularisation.

 

Dons de livres : de 2017 à 2021, 135 personnes ont fait des dons plus ou moins importants, certains concernent les bibliothèques personnelles d’anciens membres décédés.

 

Archives : Maryna Paliienko a poursuivi en 2019 le classement des fonds d’archives et Ihor Sribniak avec leur fille Milana ont continué à répertorier les revues et journaux ukrainiens.

 

Participation à des expositions :

La bibliothèque a prêté des objets et des documents à deux expositions qui se sont tenues au musée des armées (hôtel des Invalides) l’une portait sur le centenaire de l’année 1917 et l’autre sur la chute des empires (1918-1923)

 

Site Internet :

Un site internet a été créé à Kyïv par Maryna Paliienko mais sa construction a été arrêtée par la guerre en Ukraine : bibliotheque-petlura.com

 

5  Rapport financier de la trésorière

Annie Chrin, trésorière de l’association, détaille son rapport financier pour les années 2017/2018-2020/2021. Le solde légèrement positif en 2017 est devenu légèrement négatif les années suivantes. (les comptes-rendus financiers sont à disposition)

 

6  Rapport de la commission de contrôle et quitus

Rapport favorable à la publication des comptes. Seuls les comptes de l’année 2020/2021 n’ont pas encore été révisés. Le contrat de leasing de la photocopieuse manque dans les documents, mais il est quasi impossible d’en obtenir une copie auprès de la société.

L’assemblée, après avoir pris connaissance des rapports, vote à l’unanimité le quitus

 

7  Election du conseil d’administration

Les candidats au conseil d’administration sont : Annie Chrin, Nathalie Chrin-Krempa, Iryna Dmytrychyn, Jaroslava Josypyszyn, Catherine Kowal-Dagonneau, Daniel Sztul

A la commission de contrôle : Laurent Toussaint

Les candidats proposés sont élus à l’unanimité

 

8  Discussion sur l’avenir de la bibliothèque :

La bibliothèque fait face à des problèmes à la fois financiers et humains.

Les deux personnes en charge du fonctionnement de la bibliothèque ne suffisent pas à la tâche, souffrant, de plus, de problèmes de santé.

J. Josypyszyn veut bien continuer à assumer l’aspect administratif, mais l’aspect documentation et classement, très lourd, aurait besoin de personnel supplémentaire. Des bénévoles : Nathalie Chrin-Krempa, Julia Sztul et une refugiée récente prénommée Maria se proposent d’aider au reclassement des ouvrages. Il faudrait aussi vérifier les livres reçus car il doit y avoir des doublons.

Cependant, une salariée compétente à temps partiel serait d’un grand secours, mais hors de portée des finances actuelles. L’idée est lancée d’essayer de faire inscrire l’Association sur la liste des associations de la Mairie de Paris, afin d’obtenir une subvention. J. Josypyszyn et C. Kowal se proposent d’explorer cette possibilité.

Un autre problème est la place de stockage disponible, proche de la saturation, suggérant la nécessité de louer un local de stockage.

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance remercie les membres présents et la séance est levée à 17h30

 

                                                       

 

 

Вшанування пам’яті Симона Петлюри на цвинтарі Монпарнас в Парижі (25 і 29 травня 2022 р.)

Як і кожного року – 25 травня 2022 р. рівно о 14:35 на могилу С.Петлюри на цвинтарі Монпарнас були покладені квіти від Ради Української Бібліотеки імени Симона Петлюри, після чого православний священик відправив панахиду. Цьому передувало покладення на могилу С.Петлюри великого українського державного прапору, який був привезений українцями з м. Запоріжжя аби віддати шану Головному Отаманові.

У неділю 29 травня ц.р. – за чисельної присутності французів та українців (близько 50 осіб) – на могилу С.Петлюри були покладені квіти від Репрезентативного комітету українських організацій у Франції, Союзу українок та Посла України у Франції Вадима Омельченка. Біля могили Головного Отамана була виставлена почесна військова варта (від української Амбасади) та Олександр Ромінський, який тримав прапор Бувших українських комбатантів. Після цього панотці з української православної і греко-католицької церков відправили соборну панахиду і на закінчення відспівали український гімн. Потім один зі священиків виголосив зворушливе слово, пов’язавши нинішні події в Україні та пророчі слова Головного Отамана.

Пан посол Вадим Омельченко звернувся до присутніх з коротким словом, нагадавши слова С.Петлюри про необхідність проведення серед європейців послідовної антиросійської пропагандистської акції, яка би мала своєю кінцевою метою державно-територіальний поділ росії: «Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені росія. Цей гіпноз треба розвіяти особливо в Америці та Франції. Справу поділу росії треба поставили як справу покою цілого світу, як справу європейської рівноваги та реальної матеріальної вигоди держав. Наша сила в єдності».

 

Цим він ще раз засвідчив тяглість визвольної боротьби українців, як також і те, що ім’я Симона Петлюри та його політична спадщина стали невід’ємною частиною історичної пам’яті українського народу. На завершення церемонії всі присутні відспівали «Ой у лузі червона калина». 

                                                 

 


Відеозвіт про цьогорічне вшанування пам’яті С.Петлюри можна переглянути за посиланням:

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3495131-ukrainski-diplomati-vsanuvali-pamat-simona-petluri-na-cvintari-monparnas-u-parizi.html 

У фотозвіті про цьогорічне вшанування пам’яті С.Петлюри використані дві фотографії (№ 3, 4) з сайту Амбасади (на знимках: 1) Могила С.Петлюри, 25.05.2022; 2) На могилі С.Петлюри (крайня праворуч – д-р Ярослава Йосипишин, голова Ради і директор Бібліотеки; 3) промовляє Посол України Вадим Омельченко; 4) Олександр Ромінський з прапором Бувших українських комбатантів), 5) Квіти на могилі С.Петлюри від Української Бібліотеки імени Симона Петлюри.

До 100-річчя Варшавської битви: відкриття пам’ятника у Скерневіце (Польща)

У польському місті Скерневіце до 100-річчя Варшавської битви у листопаді 2020 р. був відкритий монумент на згадку про підтримку Польщі її найближчими союзниками у найскладніший для польської державності рік – 1920, коли над Річчю Посполитою нависла смертельна небезпека з боку більшовицької Росії.

Read more

РЕНИ ҐОСЦІННИЙ, ТВОРЕЦЬ АСТЕРІКСА

 

       20 січня 2020 р. паризька Мерія встановила в малому сквері 16-го району пам`ятник на честь Рени Ґосцінний (René Goscinny) – творця Астерікса (відомий сценарист за свого життя мешкав неподалік цього міста). 
 

Бронзова статуя Ґосцінний була виконана скульптором Себастяном Лонґоїсом. Митець представлений у повний зріст, у реальній статурі. Цілість пам’ятника доповнюють чотири емблематичні фігурки його персонажів: Маленький Нікола, Люкі Люк, Ізноґуд і Астерікс,. Постамент символізує книжкову полицю бібліотеки. У 13-му районі – неподалік Національної бібліотеки Франції – є вулиця, названа на честь Ґосцінний.

Під час відкриття пам’ятника дочка сценариста Анна Ґосцінний наголосила, що Астерікс – який є одним із символів Франції в світі – є на половину єврей-ашкиназ. То ж хто такий Рени Ґосцінний?

Read more

ПОЛЬЩА 1840-1918 рр. Намалювати душу нації

 

Серед значних виставок, що відбулися у Франції на відзначення сторіччя Першої світової війни, Лувр-Ланс презентував виставку, присвячену польському живопису 19-го століття, що тривала з 25 вересня 2019 по 20 січня 2020 року.

         Невипадково ця виставка проходила на півночі Франції, це регіон, який після Першої світової війни прийняв майже 300 000 поляків (а серед них і українців, що прибули з польським паспортом), для праці на вугільних шахтах півночі Франції.

        Куратори виставки уточнюють, що їхня мета було показати у представлених 120 картинах, з польських національних музеїв та приватних колекцій, історію польського образотворчого мистецтва в період від трьох розділів Польщі у 18 столітті до її "воз’єднання" після Першої світової війни.

   

ПЕРЕГЛЯНУТИ У PDF

У Кам’янці-Подільському з’явився мурал на честь Симона Петлюри

30 Липня, 2019 Ірина ОЛІЙНИК

Джерело:  ye.ua/syspilstvo/43982_U_Kam_yanci_Podilskomu_z_yavivsya_mural_na_chest_Simona_Petlyiri.html

Головного отамана військ УНР Симона Петлюру зобразили з фотографії, зробленої під час його перебування в Камянці-Подільському. Фото Олександра Бейлика

Площа стінопису 200 квадратів.

У Кам’янці –Подільському з’явився найбільший в Україні мурал із зображенням Голови Директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри. Арт-об’єкт прикрашає фасад одного з будинків у Старому місті на вулиці Зарванська, 5б.

Read more